Dev Site: In Progress

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

Privacyverklaring Stichting Take Back Your Privacy

Stichting Take Back Your Privacy (hierna: “de Stichting”) heeft als doel het behartigen van de belangen van natuurlijke personen die te maken krijgen met privacyschendingen en/of een schending van hun consumentenrechten, dan wel schending van andere grond- of wettelijke rechten. U kunt hier meer over lezen in onze statuten.

Voor het behartigen van deze belangen kunnen wij persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld als u contact met ons opneemt, wanneer u producten of diensten aan ons levert, als u onze website www.stichtingtakebackyourprivacy.nl bezoekt of wanneer u als participant meedoet aan een collectieve actie of een andere procedure die wij starten.

Onder het begrip ‘persoonsgegevens’ wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon verstaan. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens kwalificeert de Stichting als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679 (“AVG”).

Voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de collectieve actie tegen TikTok is deze Privacyverklaring niet van toepassing maar geldt een aparte privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

De contactgegevens van de Stichting treft u hieronder aan:

Stichting Take Back Your Privacy
Keizersgracht 241
1016 EA Amsterdam
+ 31 (0)20 8082064
info@stichtingtakebackyourprivacy.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer u contact met ons opneemt kan de Stichting de volgende (categorieën van) persoonsgegevens verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door u verstrekt;
 • overige (contact)gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens), zoals door u verstrekt;
 • de inhoud van uw vraag, verzoek of bericht, zoals door u verstrekt en onze reactie daarop.

Wanneer u producten of diensten aan ons levert, kan de Stichting de volgende (categorieën van) persoonsgegevens van personen van wie de Stichting producten of diensten afneemt of die werkzaam zijn bij deze leveranciers verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) zoals door leverancier verstrekt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) zoals door leverancier verstrekt;
 • gegevens met het oog op het doen van bestellingen, het inkopen van diensten; het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen en het innen van vorderingen, waaronder het bankrekeningnummer zoals door leverancier verstrekt;
 • andere gegevens van leveranciers waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wet- of regelgeving.

Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • uw IP-adres en het tijdstip van uw bezoek.

Wij maken op onze website geen gebruik van cookies.

Ter behartiging van onze belangen en meer specifiek in het kader van de (voorbereiding van de) procedures die wij voeren kunnen wij de volgende persoonsgegevens van onder meer betrokkenen (waaronder mogelijk ook kinderen), wederpartijen en overige derden (bijv. journalisten of vertegenwoordigers van betrokkenen) verwerken:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, adres, postcode, woonplaats) voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • overige contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens) voor zover aan ons bekendgemaakt;
 • gegevens met betrekking tot elektronische berichten afkomstig van of bestemd voor derden en gegevens die noodzakelijk zijn om met deze derden contact te onderhouden;
 • gegevens met het oog op de behandeling van de procedure, waaronder eveneens begrepen gegevens aangaande de wederpartij en/of gegevens aangaande andere betrokkenen; en
 • andere gegevens van derden die uit openbare bron zijn verkregen of door u, wederpartijen of derden aan de Stichting zijn verstrekt.

Wanneer u als participant meedoet met de collectieve actie tegen TikTok geldt een aparte privacyverklaring die u hier kunt raadplegen.

Op basis van welke grondslagen en voor welke doeleinden verwerkt de Stichting uw persoonsgegevens?

De Stichting verwerkt uw persoonsgegevens op basis van één of meer van de volgende juridische grondslagen:

 1. wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijv. wanneer u een deelnameovereenkomst sluit) of het op uw verzoek verrichten van precontractuele handelingen;
 2. wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen;
 3. wanneer dit noodzakelijk is ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen of de belangen van een derde;
 4. met uw toestemming.

Wanneer de Stichting uw persoonsgegevens verwerkt op basis van uw toestemming, zal de Stichting deze afzonderlijk aan u vragen. U mag uw toestemming altijd weer intrekken. De Stichting wijst u erop dat het intrekken van uw toestemming de rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming onverlet laat.

De Stichting gebruikt bovenstaande persoonsgegevens voor onderstaande doeleinden waarbij per doeleinde wordt aangegeven op basis van welke hierboven genoemde grondslag (a t/m d) de Stichting dit doet. Wanneer een verwerking is gebaseerd op de grondslag van het ‘gerechtvaardigd belang’ wordt dit belang kort toegelicht. Indien u hier specifieke vragen over heeft kunt u altijd contact opnemen.

Doeleinden met daaraan gekoppelde grondslagen:

 • ter behartiging van onze statutaire doelstellingen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot het voeren van gerechtelijke procedures (a, b, c: ons gerechtvaardigde belang om in actie te komen tegen privacyschendingen, schendingen van het consumentenrecht, dan wel schendingen van andere grond- of wettelijke rechten, d);
 • voor de administratie van de Stichting, waaronder het berekenen of vastleggen van vergoedingen of uitkeringen, inkomsten en uitgaven, het betalen en het innen van vorderingen (met inbegrip van het inschakelen van incassobureaus of deurwaarders) (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het kunnen behandelen van eventuele klachten over de Stichting en daaruit voortvloeiende geschillen (a, b en c: ter verdediging van rechten, ter behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling, ter verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening);
 • om u toegang tot onze website te verschaffen en deze adequaat te kunnen beveiligen (c: het belang om goed werkende website aan u te kunnen bieden);
 • om contact met u te houden en om met u te communiceren; (a, b, c: het belang om uw vragen te kunnen beantwoorden en op uw verzoeken en berichten te reageren, d);
 • voor het doen van bestellingen of het inkopen van diensten (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het doen uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controle (a, b en c: het belang om een correcte administratie te kunnen voeren);
 • voor het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen (b, c: het belang om aan deze verplichtingen te kunnen voldoen).

Aan wie verstrekken wij uw persoonsgegevens?

De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden, wanneer dit wettelijk verplicht is of wanneer u hier toestemming voor heeft gegeven. Zo heeft onze websitebeheerder in geval van een DDoS-aanval of bij andere verdachte activiteiten toegang tot uw IP-adres en het bijbehorende tijdstip van uw bezoek.

De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld, zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, zorgt de Stichting ervoor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten die aan de in de AVG omschreven vereisten voldoet. Door de Stichting ingeschakelde derde partijen die als zelfstandige verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de toepasselijke privacywetgeving. Hierbij kunt u denken aan accountants, advocaten en partijen die worden ingeschakeld voor het afgeven van een opinie of een deskundigenrapport.

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met:

 • leveranciers (bijv. de hosting provider van onze website, Amazon Web Services, onze websitebeheerder, softwareleveranciers, onze advocaten (Scott+Scott Attorneys at Law LLP), accountants, etc.);
 • wederpartijen, andere advocaten of adviseurs;
 • gerechten en overheidsinstellingen;
 • andere partijen, zoals toezichthouders en andere instanties indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.

De Stichting kan persoonsgegevens doorgeven aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie dat een lagere mate van bescherming van persoonsgegevens dan de Europese wetgeving biedt. In dat geval zal de Stichting erop toezien dat een dergelijke doorgifte van persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wet- en regelgeving, bijvoorbeeld door het sluiten van een voor dat doel door de Europese Commissie opgesteld en goedgekeurd modelcontract en toetsen of nog aanvullende maatregelen nodig zijn om een passend beschermingsniveau van uw persoonsgegevens te waarborgen. Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u meer informatie wil ontvangen over de aanwezige passende of geschikte waarborgen voor de doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Europese Unie of wanneer u daarvan een kopie wenst te ontvangen.

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer in een identificeerbare vorm dan nodig is voor het bereiken van de in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden. Meer specifiek hanteren wij de volgende bewaartermijnen:

 • De persoonsgegevens die wij verwerken wanneer u contact met ons opneemt bewaren wij zolang dit nodig is om uw vraag of verzoek te kunnen beantwoorden en finaal te kunnen afwikkelen. Indien wij de inhoud van uw bericht kunnen gebruiken in een gerechtelijke procedure, dan bewaren wij uw bericht zolang dit voor de procedure nodig is en tot vijf jaar na de finale afwikkeling van de gerechtelijke procedure;
 • Uw IP-adres en het bijbehorende tijdstip van uw bezoek, wordt na uw bezoek aan onze website gedurende een week bewaard;
 • Indien u een klacht bij ons indient zullen wij de persoonsgegevens die in het kader van deze klacht worden verwerkt, uiterlijk twee jaar nadat de klacht en/of de daaruit voortvloeiende gerechtelijke procedure definitief is afgehandeld, verwijderen;
 • Persoonsgegevens die op grond van artikel 52 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR) moeten worden geadministreerd, worden gedurende 7 jaar (vanaf het einde van het jaar waarin de betreffende gegevens hun actuele belang voor de (fiscale) bedrijfsvoering hebben verloren) bewaard in verband met de op de Stichting ex artikel 52 lid 4 AWR rustende fiscale bewaarplicht.

De hierboven genoemde specifieke bewaartermijnen kunnen worden verlengd indien wettelijke bewaarplichten van toepassing zijn/worden. Ook kan de Stichting de persoonsgegevens langer bewaren indien dit nodig is voor het afwikkelen van incidenten en/of juridische geschillen (bijv. tussen u en de Stichting).

Beveiliging

De Stichting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking en tegen verlies, vernietiging, schade, aanpassing of bekendmaking. Voor vragen over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u het vermoeden of aanwijzingen van misbruik hebt, kunt u contact opnemen via info@stichtingtakebackyourprivacy.nl.

Uw privacyrechten

Voor de uitoefening van uw privacyrechten in het kader van uw deelname aan de collectieve actie tegen TikTok kunt u zich wenden tot de Consumentenbond. Meer informatie vindt u hier.

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting:

 • het recht om te verzoeken of de Stichting persoonsgegevens van u verwerkt en, indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens en bepaalde informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen (‘recht op vergetelheid’);
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd;
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (‘recht op dataportabiliteit’).

De Stichting maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming in de zin van art. 22 AVG.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u contact met de Stichting opnemen via info@stichtingtakebackyourprivacy.nl of per post via de contactgegevens zoals aan het begin van deze Privacyverklaring vermeld.

Om te voorkomen dat de Stichting informatie aan een verkeerde persoon verstrekt, kan de Stichting om aanvullende informatie vragen om uw identiteit te controleren. In beginsel informeert de Stichting u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek of de Stichting aan uw verzoek kan voldoen. Deze termijn kan in specifieke gevallen, bijv. wanneer sprake is van een complex verzoek, met twee maanden worden verlengd. Over een dergelijke verlenging zal de Stichting u uiterlijk binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren. Op grond van de privacywetgeving kan de Stichting onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zal de Stichting u uitleggen waarom. Meer informatie over uw privacyrechten vindt u op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Klachten

Wanneer u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting, dan probeert de Stichting hier samen met u uit te komen. Als dit niet tot het gewenste resultaat leidt, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens. Wanneer u in een ander land van de Europese Unie woont of werkt, kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder in dat land.

Wijzigingen

De Stichting behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van deze Privacyverklaring zal steeds op onze website www.stichtingtakebackyourprivacy.nl worden geplaatst. Indien sprake is van substantiële wijzigingen die een of meer betrokkenen in aanmerkelijke mate kunnen treffen, streeft de Stichting ernaar om deze betrokkenen hierover direct te informeren. Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 juni 2021.