Dev Site: In Progress

Houston we have a problem

Looks like your browser needs to be updated. Please update your browser to properly view our website.

 • 1 mei 2024

  Op 1 mei 2024 ontving TBYP bericht van de rechtbank Amsterdam dat de procedure wordt gepauzeerd tot in ieder geval 2 oktober 2024. De rechtbank geeft als reden dat het momenteel niet duidelijk is hoe met het hoger beroep dat SOMI, SMC en TBYP hebben ingesteld moet worden omgegaan. SMC en TBYP hebben bij de rechtbank aangegeven dat de procedure bij de rechtbank die over de inhoud van de schendingen zal gaan door kan gaan, terwijl tegelijkertijd het hoger beroep loopt over o.a. de juridische mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen. Dit voorkomt onnodige vertraging. TikTok heeft daarentegen belang bij vertraging van de procedure en heeft bij de rechtbank betoogd dat de procedure moet worden gepauzeerd totdat het Gerechtshof Amsterdam over het hoger beroep heeft beslist. Op 2 oktober 2024 mogen alle partijen nadere argumenten geven over het vervolg van de procedure bij de rechtbank.

 • 9 april 2024

  Op 10 januari 2024 heeft de rechtbank uitspraak gedaan en TBYP aangewezen als de exclusieve belangenbehartiger voor de Nederlandse kinderen. In deze uitspraak is de rechtbank ook ingegaan op de juridische mogelijkheden om schadevergoeding te vorderen. TBYP vindt het belangrijk dat TikTok de Nederlandse kinderen volledigcompenseert voor de ernstige schendingen van de privacyrechten en consumentenrechten. Daarnaast is het belangrijk dat duidelijk wordt welke mogelijkheden er in toekomstige zaken zijn om in massaschadeclaimzaken schadevergoeding te vorderen. Daarom heeft TBYP op 9 april 2024 hoger beroep ingesteld om alle mogelijkheden daartoe veilig te stellen. De andere stichtingen, SMC en SOMI, hebben ook hoger beroep ingesteld. De appeldagvaarding is hier te lezen.

 • 10 januari 2024

  Nieuwe overwinning in de massaschadeclaim tegen TikTok: TBYP - ondersteund door de Consumentenbond - mag de TikTok-procedure voortzetten. De rechtbank heeft op 10 januari 2024 geoordeeld dat TBYP de exclusieve belangenbehartiger is voor de Nederlandse kinderen. Een andere stichting, Stichting Massaschade & Consument, behartigt exclusief de belangen van de volwassenen. Zie hier voor het officiële persbericht van TBYP en de Consumentenbond.

 • 29 december 2023

  De rechtbank Amsterdam heeft TBYP laten weten dat het vonnis in de TikTok zaak is uitgesteld tot 10 januari 2024. Het vonnis gaat over de ontvankelijkheid van TBYP en de aanwijzing van de exclusieve belangenbehartiger.

 • 4 december 2023

  Op 4 december 2023 is de voorzitter van Take Back Your Privacy, Friederike van der Jagt, gastspreker bij het gratis te volgen webinar “TikTok's 'Privacy Washing' & Meta's Priced Privacy” van ComplyCloud. Meer informatie is hier te vinden.

 • 27 november 2023

  Nu Take Back Your Privacy (TBYP) haar financieringsovereenkomst op verzoek van de rechtbank Amsterdam heeft aangepast en hierover een akte heeft ingediend op 8 november 2023, kan de rechtbank Amsterdam beslissen over de ontvankelijkheid van TBYP en aangeven welke stichting wordt aangewezen als exclusieve belangenbehartiger in deze WAMCA-procedure. De rechtbank heeft laten weten dat het op 27 december 2023 hierover vonnis zal wijzen. Na bijna drie jaar procederen hoopt TBYP na 27 december 2023 eindelijk weer inhoudelijke stappen te kunnen zetten in de massaschadezaak tegen TikTok.

 • 25 oktober 2023

  Op 25 oktober 2023 heeft de rechtbank Amsterdam tussenvonnis gewezen. De rechtbank oordeelde dat Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) voldoet aan de eisen om een massaschadeclaim te mogen voeren (in juridische termen: TBYP is ontvankelijk), met uitzondering op één punt. Voordat de rechtbank definitief kan oordelen over de ontvankelijkheid van TBYP, zal TBYP haar financieringsovereenkomst met haar financier moeten aanpassen. Hierover zal TBYP op 8 november 2023 een akte indienen, waarna TikTok mag reageren. Daarna zal de rechtbank bovendien oordelen over de vraag wie als exclusieve belangenbehartiger(s) wordt (worden) aangewezen. Dit kan TBYP zijn, SMC en/of SOMI.

  Het goede nieuws is dat de zaak nu verder gaat en dat TikTok verantwoording zal moeten afleggen over de privacyschendingen.

 • 9 oktober 2023

  De rechtbank Amsterdam zou aanvankelijk op 11 oktober 2023 vonnis wijzen over de ontvankelijkheid van Take Back Your Privacy (TBYP) (en de andere stichtingen) en over de vraag wie als exclusieve belangenbehartiger wordt aangewezen. De rechtbank heeft partijen laten weten dat de vonnisdatum met enkele weken wordt uitgesteld. Zodra TBYP een update ontvangt over de nieuwe vonnisdatum, zal TBYP haar achterban hiervan op de hoogte stellen door een update op haar website te plaatsen.

 • 23 augustus 2023

  Op 23 augustus 2023 heeft Take Back Your Privacy (TBYP) – op instructie van de rechtbank – haar financieringsovereenkomst in het geding gebracht. Aan de hand van deze overeenkomst zal de rechtbank toetsen (i) of TBYP over voldoende financiële middelen beschikt om de kosten van de procedure te dragen en (ii) de zeggenschap van de procedure in voldoende mate bij TBYP ligt.

 • 28 juni 2023

  Op 28 juni 2023 vond de tweede zitting plaats. Tijdens de zitting heeft Stichting Take Back Your Privacy gemotiveerd waarom zij ontvankelijk is en waarom zij als exclusieve belangenbehartiger moet worden aangewezen. Daarnaast werd aandacht besteed aan de mogelijkheid tot collectief procederen over AVG-schendingen en de (materiële en immateriële) schade die de kinderen hebben geleden. De andere twee eisers en TikTok zijn ook aan het woord gekomen. De rechtbank is voornemens om op 30 augustus 2023 vonnis te wijzen en te beslissen welke eiser het meest geschikt is om de TikTok-procedure voort te zetten.

 • 28 juni 2023

  Op 28 juni 2023 zal er een mondelinge behandeling plaatsvinden. Tijdens deze zitting zal Stichting Take Back Your Privacy motiveren waarom zij ontvankelijk is en als exclusieve belangenbehartiger moet worden aangewezen. Ook de twee andere eisers en TikTok komen aan het woord.

 • 22 februari 2023

  TikTok heeft op 22 februari 2023 drie aktes ingediend. In deze aktes reageert TikTok op de drie aktes van de eisers, waaronder TBYP. Heel in het kort meent TikTok dat geen van de eisers ontvankelijk is. De aktes van alle partijen zullen worden behandeld tijdens een mondelinge behandeling.

 • 21 december 2022

  Stichting Take Back Your Privacy heeft in december een akte ingediend. Hierin heeft zij gemotiveerd waarom de stichting ontvankelijk is en moet worden aangewezen als de exclusieve belangenbehartiger. De andere eisers, SOMI en SMC, hebben ook een akte ingediend. TikTok heeft tot februari om te reageren op deze aktes.

 • 9 november 2022

  Stichting Take Back Your Privacy boekt eerste overwinning in zaak tegen TikTok: de rechtbank heeft geoordeeld dat zij bevoegd is om te oordelen over alle vorderingen van de Stichting tegen TikTok. Het verzoek van TikTok tot aanhouding van de procedure is afgewezen. Ook mag TikTok niet nu al hoger beroep instellen tegen het vonnis. Zie hier voor een uitgebreidere update over het vonnis.

 • 10 oktober 2022

  Op 10 oktober 2022 vond de eerste zitting plaats. Aan de orde kwam de vraag of de Nederlandse rechter mag oordelen over de vorderingen tegen TikTok (TBYP vindt van wel) en zo ja, of de zaak niettemin moet worden aangehouden (TBYP vindt van niet). De rechtbank zal hierover op 9 november 2022 beslissen. TBYP vertrouwt erop dat de procedure door zal gaan naar de volgende fase.

 • 1 juni 2022

  Take Back Your Privacy heeft schriftelijk gereageerd op enkele onterecht opgeworpen bezwaren van TikTok over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. De Nederlandse rechter heeft in deze zaak de bevoegdheid om over de claims van TBYP te beslissen. Daarnaast bestaat er, anders dan TikTok heeft betoogd, geen reden om de procedure aan te houden. Dit zou onnodige vertraging opleveren.

 • 6 april 2022

  TikTok dient haar preliminaire verweren in met betrekking tot de bevoegdheid van de Nederlandse rechter en, subsidiair, een verzoek tot aanhouding.

 • 6 april 2022

  Rolbeslissing: de Rechtbank stelt vast hoe de procedure verder moet gaan. TikTok moet eventuele bezwaren tegen de bevoegdheid van de Nederlandse rechter schriftelijk indienen op 6 april 2022.

 • 13 oktober 2021

  Rolbeslissing: Zaak is verwezen naar de rol van 22 februari 2022, opdat gedaagden voldoende tijd hebben om te verschijnen.

 • 8 september 2021

  Rolbeslissing: De Rechtbank Amsterdam oordeelt dat de zaken ingesteld door Stichting Take Back Your Privacy, SOMI en Stichting Massaschade & Consument, gezamenlijk worden behandeld als één zaak. Op 13 oktober 2021 zal de Rechtbank Amsterdam een nadere rolbeslissing geven over het vervolg.

 • 28 juli 2021

  Rolbeslissing: Stichting Massaschade & Consument vraagt om verlenging van de termijn voor het indienen van haar dagvaarding, maar de Rechtbank Amsterdam verleent dit uitstel niet.

 • 31 augustus 2021

  Stichting Take Back Your Privacy daagt TikTok voor de rechter, eist schadevergoeding en staking onrechtmatig handelen.

 • 22 juli 2021

  Autoriteit Persoonsgegevens beboet TikTok voor onbegrijpelijke privacyverklaring.

 • 24 juni 2021

  Brief met uitnodiging tot onderhandelingen naar TikTok

 • 24 juni 2021

  Start TikTok-actie.

 • Begin 2021

  Stichting Take Back Your Privacy en de Consumentenbond komen overeen samen actie te voeren.

 • 24 februari 2021

  Stichting Take Back Your Privacy wordt formeel opgericht.

 • 30 december 2020

  TikTok Data Claim UK wordt gestart door Anne Longfield (voormalige children’s commissioner for England).

 • 2020

  Onderzoek naar handelswijze TikTok in Nederland, onder meer door op te richten Stichting Take Back Your Privacy.

 • 8 mei 2020

  Autoriteit Persoonsgegevens start een onderzoek naar TikTok.

 • februari 2019

  Amerikaanse autoriteiten beboeten TikTok vanwege het onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens van kinderen.

De TikTok-zaak

Stichting Take Back Your Privacy is met de steun van de Consumentenbond een rechtszaak tegen TikTok begonnen.

Over de TikTok-zaak