Dev Site: In Progress

TikTok gedagvaard om schending rechten kinderen

De Stichting Take Back Your Privacy (TBYP) daagt in samenwerking met de Consumentenbond TikTok voor de rechter. Eerder legden de organisaties al eisen neer bij het bedrijf wegens het schenden van de privacy en de consumentenrechten van kinderen. Gesprekken hierover met TikTok liepen echter op niets uit.

De Consumentenbond en TBYP eisen dat TikTok stopt met zijn onrechtmatig handelen, alle illegaal verzamelde persoonsgegevens verwijdert en een schadevergoeding betaalt. De schadevergoeding bestaat allereerst uit 2 miljard euro, zodat elk kind dat gedupeerd is een vast bedrag krijgt:

  • €1.500 voor elk kind dat jonger was dan 13 toen het de app begon te gebruiken;
  • €1.250 voor elk kind dat 13, 14 of 15 was toen het de app begon te gebruiken;
  • €1.000 voor elk kind dat 16 of 17 was toen het de app begon te gebruiken.

Daarnaast eisen TBYP en de Consumentenbond dat TikTok de winst die het bedrijf over de rug van Nederlandse kinderen heeft verdiend aan hen betaalt als verdere schadevergoeding. In 2020 maakte ByteDance, het moederbedrijf achter TikTok, wereldwijd $19 miljard winst.

Onvoldoende

‘Het is duidelijk dat TikTok de privacy van kinderen niet serieus neemt’, zegt Friederike van der Jagt,
voorzitter van TBYP: ‘TikTok blijft de privacy van kinderen opofferen om winst te maken. En dat
gedrag is nog kwalijker doordat kinderen tijdens de lockdown geïsoleerd zijn geraakt en ze meer dan
ooit gebruik zijn gaan maken van TikTok.’

Uitbuiting

Volgens Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, rechtvaardigen de overtredingen van TikTok de hoogte van het geëiste bedrag: ‘TikTok heeft op schandalige wijze misbruik gemaakt van soms nog hele jonge kinderen. Het heeft ze misleid, hun privacy geschonden en over hun rug grove winst gemaakt. Pure uitbuiting, die gecompenseerd moet worden. En wel op een manier die ook afschrikkend werkt voor andere bedrijven die hetzelfde doen.’

1,5 miljoen kinderen

TikTok – en zijn voorloper musical.ly – verzamelt al jarenlang illegaal privégegevens van kinderen. Daarbij gaat het om geboortedata, telefoonnummers en e-mailadressen, maar ook gevoelige informatie, zoals informatie over seksuele voorkeuren, religieuze overtuiging en zelfs biometrische gegevens (zoals gezichtsherkenning). Deze gegevens gebruikt het bedrijf om gericht advertenties te kunnen tonen aan kinderen. Ook schendt het bedrijf consumentenrechten van de kinderen. Volgens onderzoek van TBYP zijn meer dan 1,5 miljoen kinderen door TikTok gedupeerd.

Aanmelden

De Consumentenbond en TBYP roepen consumenten op om de actie te steunen en zich aan te melden. Dat geldt met name voor ouders van kinderen die in Nederland TikTok of de voorloper van TikTok, musical.ly, hebben gebruikt sinds 25 mei 2018. Aanmelden is gratis. Inmiddels hebben zich al ruim 11.500 mensen gemeld.

Steun

De actie wordt gesteund door onder andere de Europese consumentenorganisatie BEUC, Terre des Hommes, Platform Bescherming Burgerrechten, Bits of Freedom, Privacy First, Defence for Children, Bureau Jeugd en Media, KidsRights, en onderzoeksinstelling Waag.

TikTok sued for violation of children’s rights

The Take Back Your Privacy Foundation (TBYP), in cooperation with the Consumentenbond, is taking TikTok to court. The organizations previously set forth demands against the company for violating the privacy and consumer rights of children. Discussions with TikTok did not lead to a settlement.

The Consumentenbond and TBYP demand that TikTok ceases all of its unlawful actions, deletes all illegally collected personal data, and pays damages to the children harmed by TikTok’s conduct. Two types of damages are to be paid by TikTok. First, a total amount of 2 billion EUR is claimed, to allow to pay to each affected child a fixed amount:

  • €1,500 for each child who was under 13 when they started using the app;
  • €1,250 for each child who was 13, 14 or 15 when they started using the app;
  • €1,000 for each child who was 16 or 17 when they started using the app.

Second, TBYP and the Consumentenbond demand that TikTok pays as damages the profits the company has earned on the backs of Dutch children. In 2020, ByteDance, the parent company behind TikTok, made a profit of USD 19 billion.

Insufficient
“It is clear that TikTok does not take children’s privacy seriously”, says Friederike van der Jagt, chair of TBYP. “TikTok keeps sacrificing children’s privacy to make a profit. TikTok’s behavior has been especially egregious in light of how children isolated by the Covid lockdowns increasingly turned to the platform for social interaction, amplifying TikTok’s ability to illegally harvest their personal data.”

Exploitation
According to Sandra Molenaar, director of the Consumer Association, TikTok’s violations justify the amount of compensation demanded: “TikTok has scandalously abused the sometimes very young children. It has misled them, violated their privacy and made a huge profit on their backs. Pure exploitation, which they must be compensated for. And this must be done in a way that also acts as a deterrent for other companies that do the same.”

1.5 million children
TikTok, and its predecessor musical.ly, have been illegally collecting private data from children for years. This includes dates of birth, telephone numbers and email addresses, but also sensitive information, such as information about sexual orientation and religious beliefs and even biometric data (such as facial recognition). The company uses this data to sell advertisements. The company is also violating children’s consumer rights. According to research conducted by TBYP, TikTok has victimized more than 1.5 million Dutch children.

Sign up
The Consumentenbond and TBYP are calling on consumers to support the action and sign up. This applies in particular to parents of children who have used TikTok or its predecessor, musical.ly, in the Netherlands since May 25, 2018. Signing up is free. Over 11,500 people have already signed up.

Support
The action is supported by the European consumer organization BEUC, Terre des Hommes, Platform Bescherming Burgerrechten, Bits of Freedom, Privacy First, Defence for Children, Bureau Jeugd en Media, KidsRights and research institute Waag, among others.